Wat is geloof?

Wat is geloof?


Ook hier de aanpak, éérst uitleggen wat geloof niet is.

Geloof zoals de Bijbel dat definieert is niet:
- Het lidmaatschap van een bepaald kerk of religieus genootschap!
Hele hordes mensen denken dat ze ‘gelovig’ zijn, omdat ze een bepaalde kerk bezoeken of lid zijn van een religieus genootschap of een religieuze gemeenschap. Maar ook al woont u uw hele leven in een koeienstal, u zult daardoor hoogstens als een koe gaan ruiken, maar nooit 4 liter melk per dag gaan produceren!! Dit is een dwaalleer die vooral door de Romeins Katholieke kerk en de Oosters Orthodoxe kerk is verspreid. Daar vind je de leer dat je ‘behouden’ bent als je je onderwerpt aan de leer en gezag van de Kerk. Met andere woorden, je eeuwige toekomst is verzekerd als je maar bij de juiste club bent aangesloten!! Hoewel de Romeinse Katholieke kerk uit staatsmacht overwegingen met dit soort leringen is aan komen zetten is zij niet de enige die hier aan mank gaat. Bij sekten, maar óók onder protestantse en ‘evangelische’ denominaties kom je in de praktijk het idee tegen, dat het geestelijk alleen maar goed zit met je als je bij de juiste club (‘ons’) zit!! Stap er maar eens uit en zie hoe vaak je door ‘oude’ clubleden wordt aangesproken: ‘wanneer kom je weer ‘terug’ bij ‘ons’?? Alsof je een verloren schaapje bent, zodra je niet langer onder de ‘bedekking’ van de ‘geestelijke gezagsdragers bent! Ook hier is gewoon een apart boek over te schrijven.

De meeste mensen die zeggen dat ze niet ‘geloven’ bedoelen hiermee dat ze niet tot een bepaald ‘kerkgenootschap’ behoren. Intussen ‘geloven’ ze van alles en nog was, tot de meest absurde zaken aan toe, alleen maar omdat iemand met ‘gezag’ (wetenschapper, iemand met een witte jas aan en een stethoscoop om zijn nek, TV persoonlijkheid) zegt dat iets zo is!! Of ze lezen dagelijks de horoscoop en menen daarin een beschrijving van hun karakter te herkennen of hun bestemming voor die periode te kunnen weten!

Geloof is ook niet:
- Het onderschrijven en verstandelijk instemmen met een bepaalde ‘geloofs’ belijdenis.
Hoewel een ‘geloofs’ belijdenis een bepaald nut kan hebben, omdat het een basis geeft van erkenning van enkele essentiële waarheden uit de Bijbel op grond waarvan je een zekere mate van eenheid en samenwerking als ‘gelovigen’ kan aangaan. Er zijn hordes ‘gelovigen’ die een bepaalde ‘geloofs’ belijdenis onderschrijven, maar in wiens leven geen enkel bewijs te vinden is van de werking van dat geloof! Het is gewoon een variant van het ‘lid zijn van de juiste club’. Alleen is het dan niet van een formele organisatie maar van een ‘denk of overtuigingen richting’. Voor zover het al geloof is, noemt de Bijbel dat dood geloof.
Jakobus 2:14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? 15 Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, 16 en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.
Lukas 6:46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? 47 Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. 49 Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd één grote bouwval.

Geloof is ook niet:
- een soort mentale krachtsinspanning van jouw kant.
Een soort ‘concentratie’ die je op moet brengen om iets te dwingen te gaan bewegen in de richting die jij wilt. Dat is magie. Dat is het soort geloof waar je aan denkt als je ‘moe’ of wanhopig wordt, als jij denkt dat jij dat moet opbrengen.
Geloof is ook niet: - een vurige wens of verlangen naar iets.
Veel mensen verlangen naar genezing. Maar ze weten niet dat God hen genezing kan geven, of dat God ze genezing wíl geven. Ze twijfelen of God het wel wil toestaan. Dan is het alleen nog maar een wens, een verlangen. Maar zolang ze geen zekerheid hebben dat hun genezing een voldongen feit is, wat God betreft en ook wat henzelf betreft is een verlangen, zelfs een vurig verlangen niet meer dan een wens, maar nog helemaal geen geloof. En God is niet onder de indruk van je wensen. Het hangt niet af van de vurigheid en de intensiteit van je wens. En als je lang en volhardend blijft wensen, keert het wensen zelfs tegen je, omdat het een vorm van ongeloof wordt!

Maar wensen is een goede eerste stap naar hoop en hoop is een opstapje voor geloof. Maar ook hoop is nog geen geloof!
Geloof is ook niet: - hoop.
Hoop komt op het moment dat je gaat zien dat God bepaalde dingen belooft in zijn Woord. Je ziet in het Woord dat Jezus geneest, geneest, geneest, iedereen die tot Hem komt en niemand afwijst met een nood of een probleem. Ja, Hij komt zelfs verschillende mensen tegemoet die niet naar Hem toekwamen, maar blijkbaar wel innerlijk tot God geroepen hadden in hun nood. Dat wekt hoop dat wat jij wenst, je genezing ook daadwerkelijk een mogelijkheid voor jou wordt. Het is hoop geworden. En hoop is een noodzakelijke opstap naar geloof. Maar het is nog steeds geen geloof, omdat het de onwrikbare zekerheid van wat je verkregen hebt ontbeert.
Maar dit is ook de reden dat geloof komt door het horen van het Woord van God. Want alleen het Woord van God kan je in contact brengen met de belofte van God die hoop in je kan verwekken.
Hoop is alleen mogelijk voor mensen die ‘gezien’ hebben dat iets werkt, al is het maar bij en voor anderen. Dán kan de verwachting, de hoop gewekt worden dat het ook voor jou bereikbaar is, dat ook voor jou dit kan gaan werken. Maar in dit stadium is het alleen nog maar hoop. Geloof gaat een essentiële stap verder dan hoop.

Wat is geloof dan wel?
Geloof is de absolute zekerheid, innerlijke overtuiging dat wat God zegt waar is, ongeacht of jouw fysieke zintuigen wel of niet waarnemen. Zozeer dat je er zelfs naar handelt.
Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet
In de Statenvertaling: 1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
Geloof heeft dus een element van zekerheid, een tastbare vastigheid van iets wat je (nog) niet kan zien! Het is hoop die tot zekerheid is getransformeerd.

Ook heeft geloof een element van handelen, actie in zich.
Jakobus 1:22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Jakobus 2:14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?.... 20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?
Lukas 6:46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?
Matteüs 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

En het komt eigenlijk neer op God op Zijn Woord serieuzer nemen, hoger achten, meer als de waarheid beschouwen dan wat ieder ander om je heen vertelt, ja zelfs wat je eigen zintuigen je vertellen! Dat kan je niet bereiken door een ‘krachts’ inspanning van jouw kant. Het kan alleen worden bereikt door langdurige omgang met God zelf, waardoor je Hem beter leert kennen, meer en meer vertrouwen voor steeds meer gebieden van je leven. Psalm 34:9 Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Daardoor wordt je gevoeliger en ontvankelijker van God. Geloof zit namelijk ingebakken in ieder Woord dat van God uit komt.

Net zoals een zaadje ook de levenskracht of de kiemkracht bevat waardoor alles wat in het zaadje zit kan gaan groeien en tot ontwikkeling komen. Het is niet de aarde die deze levenskracht verleent aan het zaadje. Het enige dat de aarde hoeft te doen is zacht en ontvankelijk te zijn. Het zaad ontwikkelt zelf de wortels, de stengel, en alles wat daaruit voortkomt en haalt zelf de voedingstoffen uit de aarde waarin het geplant is. De aarde hoeft geen krachtsinspanning te leveren om een appelboom te produceren. Dat doet het zaadje zelf. Zo hoeven wij ook geen krachtsinspanning te leveren om de vruchten van Gods Woord voort te brengen. Dat zit in het Woord zelf. Het enige wat wij hoeven doen is ontvankelijk zijn voor het goede zaad en af te stompen en ongevoelig te worden voor het verkeerde zaad. Het geloof dat IN het zaad zelf zit zal zichzelf dan openbaren en manifesteren.

Daarom staat er: Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. Zelfs het geloof dat nodig is komt niet uit jezelf maar uit God. (En die verpakt het bij het Woord ín). Daarom staat er ook: 1 Korintiërs 3:9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.En ook: Heb 6:7 Want de grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God;8 doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking, die uitloopt op verbranding.
Lees over de werking van Gods Woord als het zaad ook studie 17 ‘Moeiteloze verandering’ van Andrew Wommack op: www.vergadering.nu/wommack

Dus zo gauw jij het idee hebt dat geloven moeite kost, dat het inspanning van je kost, ga terug naar de omgang met God, de relatie met de Heer, en je omgang met, het mediteren op het Woord van God, de Bijbel. Dát brengt vanzelf het geloof van God voort, zonder inspanning van jouw kant. Wat het kóst is je afscheiden van de wereld, van je dagelijkse routines, niet in de zin van de dingen die dagelijks noodzakelijk zijn, maar je routines van ontspanning en amusement dat door de wereld gevoed wordt. (als iedere Christen net zoveel tijd aan gebed besteedde als aan TV kijken of internetten, hadden we waarschijnlijk allang een opwekking als nooit te voren in de geschiedenis)

Je kan het ook zo formuleren: geloof is dat wat er vanzelf in jou gebeurt zodra je ‘ziet’ hoe compleet en hoe volmaakt het werk is geweest dat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Daarom zei Paulus: 1 Korintiërs 2:2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

Geloof is daarom ook geen prestatie of inspanning van jou, niet iets waarop jij je kan beroemen, maar een bewijs dat je ‘bij Jezus bent geweest’. Handelingen 4:13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren; 14 en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.